Nasz produkt

Spółka Verbava swoją działalność skupia na produkcji zrębków drzewnych, wyłącznie z biomasy wywodzącej się z plantacji o krótkim cyklu zbiorów, przygotowanej z myślą o potrzebach sektora energetycznego.

Uprawiamy obecnie drzewa dla sektora produkcji energii w ramach plantacji, których całkowita powierzchnia przekracza 750 ha. Zlokalizowane są one w Republice Czeskiej, Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Na potrzeby prowadzonych przez nas upraw wykorzystujemy szereg szybkorosnących odmian topoli i wierzby. Nasza technologia produkcji bazuje na koncepcji utrzymania maksymalnej stopie zysku z plantacji w okresie minimum 20 lat. Co szczególnie ważne, zakładamy nasze plantacje wyłącznie na terenach rolnych wyróżniających się szczególnie dobrymi parametrami dla kondycji oraz szybkiego wzrostu upraw drzew energetycznych.

Odmiany szybkorosnących roślin drzewnych dla produkcji energii charakteryzują się szybkim wzrostem, wysoką kalorycznością oraz względnie niskimi wymaganiami dla procesu upraw. Ich zaletą jest wysoki poziom plonów biomasy powyżej powierzchni gruntu w krótkim okresie czasu. Dzięki temu zbiory realizowane są w trzyletnich cyklach, począwszy od fazy zasadzenia. Ich uprawa prowadzona jest w oparciu o specjalnie wyselekcjowane sadzonki. W obszarze naszego działania opieramy się najczęściej o topolę Japońską, klon J-105. Ta szczególna odmiana charakteryzuje się wybitną specyfiką i własnościami, szczególnie zważywszy na bardzo szybki wzrost po zbiorach (plon do 90t/ha mokrej biomasy w ramach trzyletniego cyklu) oraz wysoką kalorycznością. Została ona już zasadzona w Republice Czeskiej na okres 20 lat. Właściwie pielęgnowana zapewnia stabilny wzrost na terenach o wysokości bezwzględnej 600 m. n.p.m. Jest odmianą hybrydy  między topolą balsamiczną a czarną, podobną do innych klonów Oxford.

W procesie zakładania plantacji wykorzystujemy klony uzyskiwane z własnych mateczników, jak także nowe klony topoli uzyskane we Włoszech - AF2, AF8 oraz Monviso. W ramach konkretnych obszarów rolnych, zważywszy na specyfikę gruntu i otoczenia przyrodniczego, uprawiamy ponadto klony Szwedzkiej wierzby - Tora, Rodis and Inger.

TopolRozpiętość klonów stosowanych przez spółkę Verbava:

  • Populus nigra × Populus maximowiczii („Japanese poplar“), klon J – 105
  • Populus maximowiczii × Populus × berolinensis, klon Oxford
  • Populus deltoides × Populus nigra, klon AF2
  • Populus × generosa × Populus trichocarpa, klonAF8
  • Populus × generosa × Populus nigra, klon Monviso
  • Salix schwerinii × Salix viminalis, clone Tora, Tordis
  • Salix triandra × viminalis, klon Inger


Zrębki drzewne są typową biomasą. To czyste, całkowicie naturalne oraz w 100% odnawialne źródło energii. Zrębki drzewne produkowane są zaraz po zebraniu ich w wiązki, z odpadów przetwórstwa drzewnego lub bezpośrednio ze specjalnych upraw energetycznych.

Zrębki drzewne służą do produkcji energii cieplnej, elektrycznej lub dla jednoczesnego wytwarzania ciepła i elektryczności w ramach procesu kogeneracji. Stanowią bardzo tanie paliwo naturalne, szczególnie zważywszy na fakt, iż ich produkcja nie wymaga dodatkowych nakładów energii, na przykład do suszenia lub dalszego przetwarzania. Zrębki drzewne posiadają ponadto bardzo dobrą wartość opałową w porównaniu do węgla brunatnego (8-15 GJ/t). Wartość kaloryczna zależy od wilgotności masy drzewnej, natomiast rekomendowana wilgotność mieści się w granicy 15-50%. Do wytwarzania zrębek wykorzystujemy kruszarki młotkowe lub specjalne rębaki dla uzyskania lepszej jakości surowca.

Uprawy roślin energetycznych

Dostarczane przez nas zrębki drzewne
Frakcja: do 6 cm
Wilgotność:
do 50%
Zawartość popiołu:
do 3%
Kaloryczność:
8-10 GJ/t

Biomasa jest sumą wszystkich substancji pochodzenia biologicznego, zarówno przyrody ożywionej jak nieożywionej. Należy do najważniejszego sektora źródeł odnawialnych.

Biomasa dla celów energetycznych jest produkowana w jeden z dwóch sposobów: w ramach specjalnie przygotowywanych upraw energetycznych (włączając w to plantacje drzew szybkorosnących) lub w oparciu o odpady biomasowe, tj. w szczególności: odpady roślinne z produkcji rolnej (m.in. słoma), odpady drzewne pochodzące z produkcji leśnej i przemysłu (m.in. przemysł papierniczy), organiczne odpady z produkcji przemysłu spożywczego, zwierzęcego, jak ponadto organiczne odpady komunalnych.

Biomasa może w wiele sposobów przyczynić się do usprawnienia sektora energetycznego, szczególnie w ramach procesu spalania na potrzeby produkcji ciepła, elektryczności czy kogeneracji, jak również wykorzystania biogazu i paliw płynnych. Szerokie wykorzystanie biomasy w Republice Czeskiej sukcesywnie rośnie a w ostatnim czasie przybrało formę standardu. Trend ten będzie z pewnością coraz bardziej dynamiczny w kolejnych latach. Najczęściej to właśnie elektrownie zaopatrują się w zrębki drzewne, które w procesie spalania łączą z paliwami konwencjonalnymi. Ponadto planowanych jest szereg inwestycji przewidujących powstanie instalacji wyłącznego spalania biomasy.

Dwutlenek węgla (CO2) jako jeden z najczęściej emitowanych gazów cieplarnianych uwalniany jest podczas spalania zrębek drzewnych czy każdego innego procesu spalania. Choć w przypadku roślin dwutlenek węgla absorbowany jest podczas ich wzrostu . Z tego też względu zauważyć należy, że spalanie zrębek rzewnych nie wpływa na pogłębianie się efektu cieplarnianego.

Między innymi dlatego zakładanie plantacji szybkorosnących odmian roślin drzewnych jest ostatnio tak bardzo popularne. Wykorzystanie biomasy ma mniej negatywnego oddziaływania na środowisko niż konwencjonalne źródła energii. Niekwestionowany jest też przyszły trend wskazujący na coraz wyższe wykorzystanie czystej energii.

Przyszłość jest pełna pytań. My szukamy odpowiedzi.