Nasze usługi

TopolSpółka Verbava zapewnia kompleksowe usługi w obszarze produkcji zrębków drzewnych, począwszy od oceny przydatności terenu rolnego, przez założenie plantacji, aż do zakupu biomasy.

Typologia

Prowadzimy bardzo szczegółową analizę uwarunkowań naturalnych w odniesieniu do konkretnego terenu, głównie przez szczegółowe zbadanie specyfiki gleby. W rezultacie tego badania wydawana jest opinia, pozytywna bądź negatywna, wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz ewentualnymi wskazówkami w zakresie optymalnych warunków technicznych plantacji.

Środki przeciwdziałania erozji

W odniesieniu do obszaru zagrożonego erozją proponujemy kompleksowe rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie temu procesowi.

Formalności związane z założeniem plantacji

Przygotowujemy wszystkie wymagane wnioski aplikacyjne i formularze związane z uzyskaniem pozwoleń na założenie plantacji.

Projekt założenia upraw

Opracowujemy od podstaw projekt założenia upraw wziąwszy pod uwagę konkretny teren rolny i jego specyfikę. Działania podejmowane są w charakterze zlecenia.

Konsultacje prawne

Zapewniamy usługi doradcze w zakresie aspektów prawnych odnoszących się do założenia oraz funkcjonowania plantacji o krótkim cyklu zbiorów.

Założenie plantacji

Bazując na projekcie założenia upraw, wdrażamy pełen zakres prac związanych z przygotowaniem oraz sadzeniem plantacji. Wszystko to w oparciu o nasze zaplecze maszynowe oraz wysokiej jakości sadzonki, których jakość gwarantują nasze własne mateczniki.

Utrzymanie plantacji

W ramach całego cyklu życia plantacji zapewniamy utrzymanie wymaganej kondycji roślin, co przekłada się na osiąganie zakładanych dochodów z upraw.

Zbiory

W oparciu o wydajny i zaawansowany technologicznie sprzęt zajmujemy się zbiorami oraz towarzyszącą im logistyką.

Handel zrębkami drzewnymi

Zakupujemy zrębki drzewne na korzystnych warunkach, bezpośrednio na plantacji, oraz zapewniamy ich transport do klientów końcowych.

Wdrażamy projekty zakładania plantacji oraz uprawy energetycznych roślin drzewnych - we współpracy z inwestorami oraz właścicielami terenu - w myśl zasady od A do Z. Zapewniamy szczegółową analizę konkretnego gruntu rolnego, który brany jest pod uwagę pod kątem przyszłych plantacji, tj. jakość gleby, charakterystyka wilgotności, infrastruktura transportowa i inne. Następnie opracowujemy założeina przedsięwzięcia oraz zabezpieczamy jego stronę formalną dzięki współpracy z administracją lokalną. Dzięki własnym matecznikom dysponujemy sadzonkami szybkorosnących hybryd topoli charakteryzujących się szybkim rozwojem, odpornością na klęski żywiołowe i szkodniki, jak ponadto zapewniających wysokie plony biomasy. Współpracujemy i wspieramy przy prowadzeniu oraz pielęgnowaniu plantacji, ze szczególnym naciskiem na zmniejszanie kosztów operacyjnych oraz produkcyjnych oraz osiąganie najwyższych plonów. Po zbiorach, zapewniamy odbiór biomasy oraz transport z plantacji bezpośrednio do klientów, tj. głównie elektrowni i elektrociepłowni.

Wykorzystanie energii z biomasy jest bardzo korzystne dla środowiska, szczególnie biorąc pod uwagę że w ostatnich latach znacznie zyskał na znaczeniu trend wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji udziału paliw kopalnianych. Produkcja biomasy zyskuje coraz większą uwagę inwestorów oraz farmerów w Republice Czeskiej. W konsekwencji sam sektor upraw plantacji energetycznych rozwija się.

Inwestycje w nowe "zielone" technologie zapewniają nieznane dotąd możliwości pomnażania kapitału, dlatego stanowią krok we właściwym kierunku. Nasza wiedza, doświadczenie oraz wyspecjalizowanie w technice produkcji zapewnia naszym partnerom, szczególnie właścicielom terenów rolnych, wyróżniającą przewagę konkurencyjną.

Verbava. Inwestycje w przyszłość.